Εργασίες

Το Φοιτητικό Φροντιστήριο TechKnowledge αναλαμβάνει και την εκπόνηση πτυχιακών ή άλλων εργασιών που ίσως απαιτούνται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος από τον Καθηγητή του.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να αναλάβει τόσο την συνολική εκπόνηση των φοιτητικών εργασιών όσο και την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε επιμέρους σημεία που δυσκολεύουν τους φοιτητές.

Η φιλοσοφία μας είναι όλες οι εργασίες ή ασκήσεις να γίνονται σε συνεργασία με τους φοιτητές προκειμένου να έχουν ενεργή συμμετοχή και να αποκομίζουν επιπλέον γνώσεις από τη διαδικασία και όχι να παραλαμβάνουν το τελικό «προϊόν» γνωρίζοντας ελάχιστα για το περιεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή είναι δική σας.

© TechKnowledge 2012